Danh sách phân công ĐAMH - BM KTD - HK 1 - 17-18

Xem danh sách phân công ĐAMH - Bộ môn Kỹ thuật điện - HK1 - Năm học 17-18 TẠI ĐÂY
 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG ĐỒ ÁN MÔN HỌC HK1 2017-2018 BỘ MÔN TỰ ĐỘNG

Sinh viên xem tại đây! Đọc kỹ kế hoạch thực hiện Đồ án.
 

PHÂN CÔNG GVHD DA 1, 2, 3 - BỘ MÔN DTVT - HK1 17-18

Danh sách phân công GVHD Đồ án 1 - HK1 17-18: Xem TẠI ĐÂY
Danh sách phân công GVHD Đồ án 2 - HK1 17-18: Xem TẠI ĐÂY
Danh sách phân công GVHD Đồ án 3 - HK1 17-18: Xem TẠI ĐÂY
Danh sách phân công GVHD Đồ án 1&2 Bổ sung - HK1 17-18: Xem TẠI ĐÂY

Lưu ý: 
SV đọc kỹ kế hoạch thực hiện đồ án để biết deadline, yêu cầu và quy định đồ án.
SV điền phiếu đăng ký đề tài và liên hệ GVHD nhận đề tài (xem TẠI ĐÂY) và phiếu theo dõi tiến độ đồ án (lịch trình) (xem mẫu TẠI ĐÂY)
 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN 1, 2, 3 - Bộ môn DTVT - HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018

Thi gian thc hin:

Tun hc k

Ni dung

Ghi chú

1
(14/08
20/08)

Phân công GVHD
SV liên h
GVHD nhận đề tài

- Sau ngày 20/8, những SV chưa nhận đề tài skhông thc hiện đồ án.

2
(21/08
27/08)

Duyệt đề tài và nhim vụ đồ án

- Nhim vụ đồ án yêu cu ghi chi tiết để SV có thể điền ni dung vào Phiếu Xác Nhn Quá Trình Thc Hiện Đồ Án (xem chi tiết bên dưới)

3
(28/08
03/09)

SV nhn nhim vụ đồ án (phi có chký của GVHD và Trưởng BMôn)

- SV không được bắt đầu thc hiện đồ án nếu chưa nhận được tnhim vụ đồ án có đầy đủ chký.

- Tt ccác SV thc hiện đồ án hn chót 3/9 phi nhận được tnhim vụ đồ án tGVHD. Yêu cu chú ý thc hin đúng quy định.

- TNVĐA chgiao mt lần, SV lưu ý bo qun.

4
(04/09
10/09)

Bắt đầu tính thi gian thc hiện đồ án

-SV chỉ thc hiện đồ án khi có tờ nhim vụ đồ án

7 (25/09 1/10)

Kim tra 50% tiến độ đồ án

- SV không tham gia kim tra hoc SV không thc hiện đúng tiến độ sbị đình chỉ đồ án

- Khi tham gia kim tra 50% tiến độ, SV phi mang tNhim vđồ án và Phiếu xác nhn quá trình thc hin đồ án theo để hội đồng kim tra.

14 (13/11 19/11)

SV nộp đồ án

- Vvic nộp đồ án, xem mc Lưu ý bên dưới

15 (20/11 26/11)

Tchc hội đồng chm đồ án


Lưu ý
:

 1. GVHD gp trc tiếp tt cả SV để giao đề tài, hướng dn cách thc thc hiện đồ án, quy định... trước 03/09. Tt cả các SV đều phi nhận được tnhim vđồ án (có đầy đủ chký) trước 03/09.

 2. Mi SV khi thc hiện đồ án phi in Phiếu xác nhn quá trình thc hiện đồ án (mẫu bên dưới). Yêu cu SV phi báo cáo tiến độ (gp trc tiếp, không báo cáo qua email) đồ án vi GVHD ít nht 2 tun/ln. Mi ln báo cáo, SV ghi rõ chi tiết nội dung đã thực hiện được vào phiếu và xin chký xác nhn ca GVHD. (GVHD ký xác nhn ni dung theo từng đợt báo cáo quá trình, không ký mt ln tt cả các đợt báo cáo quá trình ca SV). Khi kiểm tra tiến độ 50%, Phiếu xác nhận quá trình thực hiện đồ án phải có chữ ký xác nhận nội dung của ít nhất 2 đợt báo cáo quá trình và khi bảo vệ đồ án phiếu xác nhận quá trình thực hiện đồ án phải có chữ ký xác nhận nội dung của ít nhất 4 đợt báo cáo quá trình. SV nào không đảm bo quá trình thc hiện đồ án sbị đề xuất đình chỉ đồ án.

 3. Kim tra 50% tiến độ đồ án: SV không tham gia kim tra tiến độ sbị đình chỉ đồ án. Khi đến kim tra phải đem theo tờ nhim vụ đồ án (có đầy đủ chký), phiếu xác nhn quá trình thc hin đồ án, và tt cnội dung đồ án mà SV đang thực hiện. SV nào không đảm bo quá trình thc hin đồ án sbị đề xuất đình chỉ đồ án.

 4. Sinh viên trình bày báo cáo đồ án theo mẫu báo cáo ĐATN (download trên website Khoa), đính kèm tnhim vđồ án đã được bmôn duyt (có chký của GVHD và Trưởng BM). Sinh viên trình bày báo cáo sai quy định sbtrừ điểm báo cáo hoặc đình chỉ bo vtùy mức độ.

  Son slide báo cáo (tối đa 15 slides), in ra đính kèm sau cuốn báo cáo.

 5. Cun báo cáo phi có xác nhn và chký của GVHD đã kiểm tra ni dung và hình thức, đồng ý cho SV ra hội đồng chm đồ án.

  1. File word của báo cáo đồ án SV (bao gm code nếu có phải để trong phn phlc) phi np lên website check đạo văn (SV sẽ được thông báo cthkhi nộp đồ án). Báo cáo đồ án nếu bphát hin sao chép (trên 30% ni dung bao gm trích dẫn toàn văn) sẽ bị 0 điểm.

  2. Đặt tên file báo cáo hoàn chỉnh: (x là tên đồ án = 1 hoc 2 hoc 3)

  • File báo cáo (MS word): DAx_HK1_1718_MSSV_Hoten.doc

  • File power point: DAx_HK1_1718_MSSV_Hoten.ppt

   VD: DAx_HK1_1718_ 41202109_Nguyen_Van_A.doc  
 
6. Toàn bnội dung đồ án (Word, Power point, code, kết qumô phỏng...) nén vào file .zip hoặc .rar np trên elearning (scó thông báo cth) trước ngày np quyn báo cáo. File .rar cũng được đặt tên như trên. VD: DAx_HK1_1718_MSSV_Hoten.rar

7. Th
i gian np quyển báo cáo đồ án: Ngày 14/11/2017 từ 8:00 AM đến 5:00 PM. SV np quyn báo cáo cho GVHD hoc np tại văn phòng khoa Điện (C008). Lưu ý: Khi nộp, SV phi yêu cu được ký tên vào danh sách nộp đồ án (ghi họ tên, MSSV, tên đề tài, gi+ ngày np và ký tên). SV không np quyển báo cáo đúng hạn sẽ không được ra hội đồng chấm đồ án. 5:00 PM ngày 14/11/2017, GV quản lý đồ án sthu tt cả báo cáo đồ án từ GVHD và văn phòng khoa. Bmôn không gii quyết bt cứ trường hp nào np trbáo cáo.

8. Báo cáo đồ án sau khi np vào nếu nằm trong các trường hp sau sẽ không được bo vệ trước hội đồng:

      a. Không có tnhim vụ đồ án (có chữ ký đầy đủ) hoc không có phiếu xác nhn quá trình thc hiện đồ án (có ít nht xác nhận 4 đợt báo cáo quá trình) hoc không có xác nhn ca GVHD đồng ý cho ra hội đồng chấm đồ án
 1. Cun báo cáo bn in np khác ni dung so vi file np lên hthng kiểm tra đạo văn

 2. Cun báo cáo không có slide thuyết trình đính kèm hoc phlc code (nếu có) sdng trong

  đồ án

 3. Cun báo cáo sai mu hoàn toàn so vi quy định

Các trường hợp khác như sai lỗi chính t, nội dung trình bày không đủ và hp lý, sai mt slỗi... sẽ btrtối đa 2 điểm đồ án. 

 1. Hội đồng chm đồ án (bao gm 2 GV: GVHD và GVPB cùng chấm đồ án ca SV). SV khi bo vệ trước hội đồng phi ký tên vào danh sách bo v. Nếu không ký tên, mi thc mc vsau nếu có sẽ không được gii quyết.

 2. Khi ra hội đồng chấm đồ án, SV mang theo mch, mô hình, mô phỏng... Tt ccác board mch phi có MSSV và htên. 

 

CHUỖI HOẠT ĐỘNG KHỞI NGHIỆP CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH TÔN ĐỨC THẮNG

                           THÔNG BÁO TUYỂN SINH
TỔ CHỨC CHUỖI HOẠT ĐỘNG
 KHỞI NGHIỆP CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH TÔN ĐỨC THẮNG


---------

Chương trình Khởi nghiệp tạo cơ hội cho sinh viên phát huy tinh thần sáng tạo và ý chí tự lập, áp dụng những kiến thức đã lĩnh hội để lập ra những dự án khởi nghiệp có tính khả thi trong đời sống kinh doanh. Đồng thời, tạo điều kiện hỗ trợ trong việc xây dựng một chương trình tổng thể về hỗ trợ khởi nghiệp, bao gồm tư vấn, đào tạo và cung cấp thông tin khởi nghiệp, hỗ trợ tìm kiếm và tiếp cận các nguồnn vốn, các nhà đầu tư... Đây là cơ hội để các bạn trẻ biến ước mơ, hoài bão của mình thành hiện thực. Liên khoa: Kế toán,Điện - Điện tử và Khoa học ứng dung– Trường ĐH Tôn Đức Thắng phối hợp với Hội Đồng tư vấn và Hỗ Trợ Khởi nghiệp khu vực Phía Nam tổ chức chuỗi hoaṭ đôṇ g khởi nghiệp cho sinh viên tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng nhằm giúp sinh viên lập một kế hoạch, dự án kinh doanh.

1. MỤC TIÊU – ĐỐI TƯỢNG

1.1 MỤC TIÊU


Trang bị động lực, kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp cho sinh viên, giúp học viên có thể lập nên một kế hoạch, dự án kinh doanh

1.2 ĐỐI TƯỢNG – THÀNH PHẦN THAM DỰ


 • -  Sinh viên đam mê khởi nghiệp. Ưu tiên sinh viên học năm thứ 3 và thứ 4. Dự án có thể lập theo

  cá nhân hoặc nhóm (tối đa 5 sinh viên/nhóm)

 • -  Số lượng 50 sinh viên của các khoa: Kế toán, Điện –Điện tử, Khoa học ứng dụng.

 • -  Giảng viên hỗ trợ sinh viên viết dự án.

2. QUYỀN LỢI SINH VIÊN THAM GIA KHỞI NGHIỆP

 • -  Khi tham gia lớp học sinh viên không đóng bất kỳ khoản phí nào.

 • -  Sinh viên được cấp Giấy chứng nhận tham gia khởi nghiệp do Hội đồng Khởi nghiệp phía Nam cấp với điều kiện sinh viên có tham gia lớp đào tạo và viết dự án khởi nghiệp

 • -  Các dự án khởi nghiệp sẽ được tham dự cuộc thi Khởi nghiệp khu vực phía Nam được tổ chức tại TP.HCM vào tháng 10/2017 và những dự án có tính khả thi, tính ứng dụng sẽ tham dự cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 12/2017

 • -  Đối với những dự án khả thi và có tính ứng dụng cao, Hội đồng Khởi nghiệp phía Nam sẽ hỗ trợ giới thiệu cho SV tiếp cận nguồn vốn khởi nghiệp của UBND TP.HCM hoặc hỗ trợ tìm nhà đầu tư để tiến hành triển khai dự án vào thực tiễn.

3. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

 • -  Cấp trường (hỗ trợ giấy tờ, thủ tục): 01 Giải nhất 500.000đ; 01 giải nhì 300.000đ và 01 giải ba 200.000đ

 • -  Cấp thành phố: 01 Giải nhất 5.000.000đ, 01 giải nhì 3.000.000đ và 01 giải ba 2.000.000đ

4. NỘI DUNG THỰC HIỆN

4.1 Sinh viên viết một đoạn ngắn trên Tờ giấy A4 ghi rõ lý Họ và tên sinh viên, tên Khoa. Lý do
tham gia khóa đào tạo, mong muốn đạt được sau khi tham dự. Nếu sinh viên đã có dự định liên quan đển dự án khởi nghiệp hoặc ý tưởng kinh doanh thì có thể trình bày sơ lược về dự định của mình
Thời gian: Nộp về Khoa ngày 07/08/2017


4.2 Sinh viên tham gia phỏng vấn trước khi tham dự khóa đào tạo

Thời gian: 10g ngày 08/08/2017

4.3
Sinh viên tham dự khóa đào tạo Lập dự án khởi nghiệp (Xem Nội dung đào tạo)


Thời gian: 24 giờ (3 ngày): Thứ 5, 6, 7 cá c ngà y 10, 11, 12/08/2017 gồm cả lý thuyết và thực hành trên lớp. Sinh viên cần thêm tối thiểu 48 giờ tự học, tìm thông tin và làm việc ở nhà để hoàn tất dự án.

 Địa điểm: Tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM.

4.4 Sau khi hoàn tất khóa đào tạo sinh viên tiếp tục hoàn thành dự án (Xem mẫu cấu trúc dự án)


Thời gian: Hạn chót gửi về Hội đồng đánh giá vào ngày 10/09/2017

4.5 Công bố kết quả và công bố các dự án tham dự cấp thành phố

5. NỘI DUNG ĐÀO TẠO
  Xem TẠI ĐÂY
 
 

Kế hoạch nộp và bảo vệ ĐATN ngành Kỹ thuật Điện Tử, Truyền Thông

Kế hoạch nộp và bảo vệ ĐATN ngành Kỹ thuật Điện Tử, Truyền Thông:

Nộp ĐATN:

 • Nộp 01 quyển ĐATN (bìa kiếng) được GVHD duyệt và xác nhận cho phép nộp để bảo vệ.
 • Thời gian nộp: 13h00 – 15h00 ngày 26/06/2017 tại C009
 • Bộ môn không nhận ĐATN nộp trễ, trình bày sai quy định.
 

Kế hoạch bảo vệ ĐATN:

 • Danh sách GV phản biện: xem TẠI ĐÂY
 • Danh sách 2 hội đồng: Xem TẠI ĐÂY
 • Thời gian: từ 7h30 ngày 20/7/2017
 • Địa điểm: Hội đồng 1 (C201) , hội đồng 2 (C202)
 

Một số lưu ý:

- Sinh viên nộp 1 quyển ĐATN (bìa kiếng) đã chỉnh sửa theo ý kiến GVPB khi đi bảo vệ.

- Để được bảo vệ trước hội đồng, điểm của GVHD và điểm của GVPB phải ≥ 5.00 điểm.

- SV trình bày ĐATN trước hội đồng tối đa 20 phút.

- Điểm cuối cùng của ĐATN được đọc công khai cuối buổi bảo vệ.

- SV có nhiệm vụ chỉnh sửa ĐATN (nếu có) và nộp về Khoa trong vòng 07 ngày sau buổi bảo vệ.

- SV nộp 01 cuốn ĐATN và 01 đĩa CD đã chỉnh sửa theo yêu cầu của hội đồng.

- GVHD và chủ tịch hội đồng sẽ kiểm tra và xác nhận trên phiếu chỉnh sửa.

- Kết quả điểm ĐATN chỉ được công nhận sau khi SV nộp ĐATN đã chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng.
 

Thông báo - Cuộc thi Micromouse 2017

Cuộc thi Micromouse 2017


Thiết kế, chế tạo và lập trình mô hình robot tự hành, “Micromouse”,  có khả năng tự dò đường trong mê cung có kích thước chuẩn cho biết trước.


 

1.     Đối tượng đăng ký dự thi:

-       Tất cả sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng có niềm đam mê về lập trình điều khiển robot.

2.     Hình thức đăng ký dự thi:

-       Sinh viên đăng ký theo đội, mỗi đội 3 thành viên.

-       Sinh viên đăng ký trực tiếp tại Câu lạc bộ Điện tử (phòng D0903) trường ĐH Tôn Đức Thắng.

3.     Thời gian đăng ký dự thi: Đến hết ngày 01 tháng 06 năm 2017

4.     Thời gian thi đấu:           Vòng loại: ngày 15 tháng 07 năm 2017 (dự kiến)

Vòng chung kết: 22 tháng 07 năm 2017(dự kiến)

 
Thông tin chi tiết: xem file đính kèm


Các bạn sinh viên đăng kí cuộc thi theo mẫu tại https://goo.gl/3b6ecf
 

Lịch bảo vệ đồ án 3 - HK 2 (16-17) - BMVT

Lịch bảo vệ đồ án 3 - BMVT HK II:  ca 3 thứ 2 (8/5) tại phòng C009. Riêng hội đồng 1 (thầy Đức - cô Quỳnh): từ 9h00 ngày 9/5 tại phòng C009. 
 

Kế hoạch SHHT và Journal Club tháng 5

 

NỘI DUNG

NGƯỜI BÁO CÁO

NGƯỜI PHẢN BIỆN

NGÀY SINH HOẠT

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ/Trưởng BM

SHHT

Kỹ năng viết và trình bày

Cheng Guan Lim

Trần Thanh Phương

08-05-2017

C008

TS. Đặng N.M Đức

Journal club

UNDERSTANDING SPURIOUS MESSAGE FORWARDING IN VANET BEACONLESS DISSEMINATION PROTOCOLS: AN ANALYTICAL APPROACH. Andrea Baiocchi. IEEE Transactions on Vehicular Technology  (Volume:65 ,  Issue: 4 ). April 2016.

Ngô Tú Quỳnh

 

15-05-2017

C008

TS. Đặng N.M Đức

 

Kiểm tra Đồ án 2 - HK II (16-17) - BMVT

Sinh viên xem kế hoạch bảo vệ đồ án 2 TẠI ĐÂY
 

Trang 1 / 8

Copyright © 2014-2016. Khoa Điện - Điện tử - Đại học Tôn Đức Thắng.
ĐC: Phòng C008, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: (84-8) 37 755 028. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.